Johan Östberg

Johan Östberg er dosent i landskapsarkitektur med spesialisering innen landskapsplanlegging (2018). Johan er utdannet landskapsingeniør (eksamensår 2008), har en mastergrad i teknologi (eksamensår 2008), en doktorgrad i landskapsplanlegging (eksamensår 2013), er ISA-sertifisert arborist (2018), ISA-sertifisert arborist med spesialisering i kommunal virksomhet (2020), VETCert-sertifisert på konsulentnivå (2022), ISA Board Certified Master Arborist (2022), og har bestått ISA’s risikovurderingskurs TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification) (2016 og 2020). Han er blant annet hovedforfatter av Standard for Trädinventeringar i Urban Miljö 3.0, Økonomisk vurdering av urbane trær – Alnarpsmodellen 2.2 og Standard for beskyttelse av trær ved bygging 2.0. Johan er medeier av Trädkontoret AB og jobber hovedsakelig med prosjektledelse og vurdering av trær.

Yrkestittel: Landskapsingeniör

E-mail: johan@tradkontoret.se

Telefonnummer: +46 (0) 709108101

CV

Jag är docent i landskapsarkitektur med inriktning landskapsplanering (erhållen 2018) och utbildad landskapsingenjör (examensår 2008), med en magister i teknologi (examensår 2008), en doktorsexamen i landskapsplanering (examensår 2013), är ISA Certifierad Arborist (2018), ISA Certified Arborist Municipal Specialist (2020) och VETcert-certifierad på konsulterande nivå (2022). Jag har även genomfört ISA (International Society of Arboriculture) riskvärderingskurs TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification). Mellan 2007 till 2019 arbetade jag på Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp.

Jag har sedan 2009 drivit mitt eget konsultföretag och sedan 2019 driver jag NBS Institute AB (svb) och sedan 2022 är jag delägare i Trädkontoret Skåne AB. Mina kunder är främst kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, myndigheter och andra konsultföretag. Jag har bland annat arbetat för Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro stad. Växjö, Malmö och Eksjö kyrkogårdsförvaltning. Totalt har jag varit med att ta fram över 50 trädplaner. Mitt främsta fokus är ekonomisk värdering, riskbedömning, i-Tree värderingar, trädplaner och skydd av träd vid byggnation.

På SLU Alnarp arbetade jag både som lärare och forskare, där min forskning till största del bestod av förvaltning av träd och grönytor i offentliga miljöer. Några av projekten som jag varit projektledare för under min tid på SLU är: En nationell standard för trädinventering i urban miljö, Ekonomisk värdering av urbana träd och en Standard för skydd av träd vid byggnation. Som lärare var jag mest fokuserad på kursen Trädvård, som är en tioveckors kurs med inriktning på förvaltning av individuella träd i offentliga miljöer. Även om jag slutat på SLU är jag fortfarande aktiv forskare och hittills under min karriär har jag publicerat mer än 200 publikationer, bestående av exempelvis rapporter, bokkapitel, populärvetenskapliga och vetenskapliga artiklar. Av de över 200 publikationerna är 24 vetenskapliga artiklar. Jag är även granskare åt ett flertal vetenskapliga tidskrifter.

Jag är involverad i ett flertal nationella och internationella nätverk, exempelvis CA20132 – Urban Tree Guard – Safeguarding European urban trees and forests through improved biosecurity, ISA – International Society of Arboriculture – Council of Representatives (sedan 2015) och deras valberedning, Svenska Trädföreningen (Styrelseledamot 2012-2019, redaktör 2013-2016 och 2020 och ordförande 2015-2018), Nordisk Fond for Bytræer (sedan 2014), SIS-kommittén TK577 (sedan 2012, sekreterare 2012-2014 och ordförande från 2019) och den vetenskapliga tidskriften Forestry.Nationellt har jag varit med att ta fram en SIS-standard om trädvårdsterminologi, den myndighetsövergripande skriften Fria eller Fälla och jag är även rådgivare för ett flertal förvaltningar gällande trädplaner, ekonomisk värdering och andra förvaltningsfrågor rörande träd och grönytor.

Min största drivkraft är att hjälpa den gröna branschen med förvaltningsfrågor kring träd och grönytor, främst där kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, bostadsföretag och konsultföretag är involverade.

Anställningar

2014-2019                                    Forskare, SLU Alnarp

2010–2013                                   PhD Student, SLU Alnarp

2007–2010                                   Forskningsassistent,SLU Alnarp

2008–2009                                   Landskapsingenjör, Malmö

Konsultuppdrag

Nedanstående är endast ett urval av uppdrag som genomförts under de senaste åren.

2022-pågående Trädinventering och förslag på nya trädplanteringar. MKB (Malmös kommunala bostadsbolag).

2022-pågående Trädplan för Rosersbergs slott, Statens fastighetsverk      

2022-pågående Trädplan för Stömsholms slott, Statens fastighetsverk      

2022-pågående Trädplan för Gripsholms slott, Statens fastighetsverk        

2021                     Trädplan för Haga slottspark, Statens fastighetsverk         

2021                     Trädplan för Tullgarn slottspark, Statens fastighetsverk   

2021                     i-Tree Eco analys, Örebro

2021                     Trädinventering och planteringsförslag, MKB

2021-pågående Ramavtal för bedömning av träd, Lunds kommun.

2021                     Trädinventering och förslag på nya trädplanteringar. MKB (Malmös kommunala bostadsbolag).

2021                     Trädvärdering. Norburg & Scherp Advokatbyrå AB.

2021                     Trädförsörjningsstrategi, Upplands-Bro kommun.

2020-2021          Riskbedömning och trädinventering, Örebro

2019-2021          Trädinventering och i-Tree Eco analys. Region Jönköping. 

2019-2021          Ekonomisk värdering och riskbedömning av träd i Örebro. Örebro kommun.

2020                     Åtgärdsförslag för almarna på Skogskyrkogården. Stockholm kyrkogårdsförvaltning.

2019-pågående Trädplan och Trädvårdsplan för Linköping kommun. Linköping kommun.

2019-2020          Trädplaner för Jönköpings kyrkogårdsförvaltning. Jönköpings kyrkogårdsförvaltning.

2019-pågående Verksamhetsledare. Svenska Trädföreningen.

2020-2021          Trädinventering av gatu- och parkträd, Lunds kommun.

2017                      Trädvårdsplan och Trädplaner för Österhaninge kyrkogårdar, Österhaninge administration.

2017-pågående Ramavtal för ekonomisk värdering av träd i Malmö, Malmö gatukontor.

2017-pågående Ramavtal för riskvärdering av träd i Malmö, Malmö gatukontor.

2017-2018          Trädinventering av gatu- och parkträd, Lunds kommun.

2016                     Inventering och bedömning av träds bevarandevärde, Malmös kommunala bostadsbolag.

2016-2020          Trädvårdsplan och Trädplaner för Eksjös kyrkogårdar, Eksjö kyrkogårdsförvaltning.

2016                     Ekonomisk värdering av träd, Polismyndigheten Region Syd.

2016                     Trädinventering av samtliga gatu- och parkträd inom Nybro tätort, Nybro kommun.

2016                     Trädvårdsplan och Trädplan för Limhamns kyrkogård,Malmö kyrkogårdsförvaltning.

2016                     Projektutförare för Gemensamma rutiner och processer inom Begravningsverksamheten – Förstudierapport om prioriterade områden för ett framtida projekt, SKAO – Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

2015                     Ekonomisk värdering av träd, Lidingö stad.

2015                     Ekonomisk värdering av träd, Lunds kommun.

2015                     Trädvårdsplan och trädplaner för Nässjös kyrkogårdar, Nässjö kyrkogårdsförvaltning.

2015                     Trädvårdsplan för Motala kommun,Motala kommun.

2015                     Trädplan för Motala kommun,Motala kommun.

2015                     Skötselplan för Ronneby Brunnspark, Länsstyrelsen i Blekinge.

2008-2021          Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel, FSK, SKAO och SKKF.

2014-2018          Vård och Underhållsplan för Malmös kyrkogårdar, Malmö kyrkogårdsförvaltning.

Priser

2015                      Alnarps studentkårs pedagogiska pris.

2015                     FSS – Föreningens Sveriges Stadsträdgårdsmästares Dalecarlicapris.

Utbildning

2021                     VETcert-kurs. Svenska Trädföreningen. 2 dagar.

2020                      Tree Risk Assessment Qualification Renewal TRAQ. International Society of Arboriculture. 1 dag.

2020                      ISA Certified Arborist Municipal Specialist. International Society of Arboriculture. Certifiering.

2020                     Municipal forestry institute. Society of Municipal Arborists. 5 dagar.

2018                      ISA Certifierad Arborist. International Society of Arboriculture. Certifiering.

2018                     Beskärning med Ed Gillman. Svenska Trädföreningen. 1 dag.

2017                     Advanced Risk Assessment Techniques. Svenska Trädföreningen. 2 dagar.

2017                     Utbildningskonferensen. Sveriges lantbruksuniversitet. 2 dagar.

2017                      Forskningsanknuten undervisning – hur och varför? Sveriges lantbruksuniversitet. 1 vecka.

2016                      Utbildning för hållbar utveckling. Sveriges lantbruksuniversitet. 2 dagar.

2016                      Kurs i forskarhandledning. Sveriges lantbruksuniversitet. 3 veckor.

2013                      BetygskursWorkshop. Sveriges lantbruksuniversitet. 3 dagar.

2012                      SLU-biblioteket: 8 saker – sociala medier i ett pedagogiskt sammanhang. Sveriges lantbruksuniversitet. 2,5 dagar.

2011                      Grundkurs i högskolepedagogik. 3 veckor.

2011                      Fortsättningskurs i högskolepedagogik. Sveriges lantbruksuniversitet. 2 veckor.

2016                      Tree Risk Assessment Qualification TRAQ. International Society of Arboriculture. 2,5 dagar.

2016                      Framtidens akademiska ledare. Sveriges lantbruksuniversitet. 2 veckor.

2013                      Doktor i Landskapsplanering. Sveriges lantbruksuniversitet. Examinationsdatum 2013-05-15.

2012                      Skadedyr og sygdomme på skov- og bytræer. Köpenhamns universitet. 7,5 ECTS.

2012                      Urban Dendrology. NOVA University Network, Sveriges lantbruksuniversitet. 4 ECTS.

2012                      Governance in urban forestry and urban greening. Köpenhamns universitet. 5 ECTS.

2011                      Research design for PhD students. Sveriges lantbruksuniversitet. 3 HEC.

2011                      Leading organizations, projects and processes. Sveriges lantbruksuniversitet. 3 HEC.

2011                      How to write a scientific paper. Sveriges lantbruksuniversitet. 3 HEC.

2010                      Information management for PhD students. Sveriges lantbruksuniversitet. 2 HEC.

2008                      Växtteknik. Sveriges lantbruksuniversitet. 15 HEC.

2004-2008          Filosofie Magister med huvudämnet Teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet.240 HEC.

2007                      C-uppsats, Rotinträngningar i VA-ledningar. Sveriges lantbruksuniversitet. 15 HEC.

2004                      Pedagogik A. Lunds Universitet. 30 HEC.

2004                      Interkulturell kommunikation. Lunds Universitet. 15 HEC.

2004-2008          Landskapsingenjörsprogrammet med magister i teknologi. Sveriges lantbruksuniversitet. 180 HEC.

2003                      Samhällsgeografi A. Lunds Universitet. 30 HEC.

1999-2002          Gymnasium – Samhällsvetenskapligt program med ekonomisk inriktning. Wasaskolan. Snittbetyg: 18.9.

Förtroendeuppdrag

2021-pågående Kassör. C/O-city.

2021-pågeånde Valberedningsledamot. International Society of Arboriculture (ISA).

2021-pågående Management committee och work package leader i COST Action CA20132 – Urban Tree Guard – Safeguarding European urban trees and forests through improved biosecurit

2021-2022          Utgående ordförande Arboricultural Research and Education Academy (AREA). International Society of Arboriculture (ISA).

2020-2021          Ordförande Arboricultural Research and Education Academy (AREA). International Society of Arboriculture (ISA).

2019-2020          Tillträdande ordförande för Arboricultural Research and Education Academy (AREA). International Society of Arboriculture (ISA).

2018-2019          Vice ordförande Arboricultural Research and Education Academy (AREA). International Society of Arboriculture (ISA).

2019-pågående Ordförande av teknisk kommitté TK577, Svensk standard för beskärning av träd. Swedish Standards Institute (SIS), Stockholm.

2018–2019         Ledamot i Hvilans ledningsgrupp för arboristutbildningen i Stockholm. Hvilan Utbildning, Stockholm.

2017-2019          Vice ordförande för Urban Tree Growth & Longevity (UTGL) executive committee. International Society of Arboriculture (ISA).

2017-2020          Medlem av COST Action CA15206 – Payments for Ecosystem Services. Forests for Water.

2017-pågående Medlem av Arboriculture Research and Education Academy (AREA). International Society of Arboriculture (ISA).

2017-2020          Europas representant i ISA Membership Committee. International Society of Arboriculture (ISA).

2017-2020          Ordförande för Conference Program Committee. International Society of Arboriculture (ISA).

2015-2019          Styrelseledamot. Nordisk fond for Bytræer.

2015-2018          Ordförande i Svenska Trädföreningen.

2014-pågående Medlem av CoR Council of Representatives in ISA. International Society of Arboriculture (ISA).

2013-2019          Kassör för Kalmar nation i Lunds fastigheter.

2013-2015          Redaktör för Svenska Trädföreningens tidning. Svenska Trädföreningen.

2013-2014          Medlem av teknisk kommitté och sekreterare TK577, Svensk standard för trädvårdsterminologi. Swedish Standards Institute (SIS), Stockholm.

2012-2019          Styrelseledamot i Svenska Trädföreningen.

Universitetsuppdrag

2018                     Projektledare för Expansion av landskapsingenjörsprogrammet till Ultuna. Sveriges Lantbruksuniversitet.

Talare och posters

Nedanstående är endast ett urval av presentationer som genomförts under de senaste åren.

Speciellt inbjuden

2021                     i-Tree. Hvordan beregnes trærnes miljøbidrag? Hvordan tallfeste det som ikke kan tallfestes? Grønn Galla. Drammen, Norge. 2021-11-17

2021                     De viktiga träden – fria eller fälla – hjälp till bra beslut. Trädgårdsmässan, digitalt. 2021-03-24.

2020                     Pruning to Harm Trees. Western Chapter ISA. San Marino, California. 2020-02-07.

2020                     Phytophthora – a biological bulldozer. Western Chapter ISA. San Marino, California. 2020-02-07.

2020                     Skaraborgs Anläggardag. Byggföretagen. 2020-02-04.

2019                     Om trädens betydelse i stadsmiljön. MOS-dag. Linköping. 2019-05-24.

2019                     i-Tree: how to change tree policies on a governance level. Boominfodag. Nederländerna, Apeldoorn. 2019-05-17.

2019                     i-Tree: From inventories to valuation & communication. Boominfodag. Nederländerna, Apeldoorn. 2019-05-16.

2019                     i-Tree – Vad tjänar vi på att ha träd på våra kyrkogårdar?. SRKL’s Vårkonferens i Båstad. 2019-03-13.

2019                     Trädseminarium. Stångby plantskola. Stångby. 2019-03-06.

2019                     Trädseminarium. Stångby plantskola. Stockholm. 2019-02-12.

2019                     Förvaltning av träd på kyrkogårdar. Länsstyrelsen Blekinge. 2019-11-14.

2018                     Trädseminarium. Stångby plantskola. Stockholm. 2018-02-01.

2018                     Trädseminarium. Stångby plantskola. Stångby. 2018-02-06.

2018                     Nätverksträff för begravningsverksamheten i Skara stift. Tema nya arbetssätt och miljö. SKAO – Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation, 2018-03-01.

2018                     Ekonomisk värdering och juridik kring stadsträd. Movium. Malmö, 2018-03-06 och Uppsala, 2018-03-08.

2018                     Urban Tree Inventories – An International Perspective. 11th Annual International Arboricultural Summit. Hong Kong, Kina, 2018-11-14 – 2018-11-16.

2018                     Tree Renewal in Streetscapes. Technical aspects, management solutions and best practices. World Forum on Urban Forests. Mantua, Italien, 2018-11-27 – 2018-12-01.

2018                     Pruning in Scandinavia – New and Sometimes Provocative Development. 11th Annual International Arboricultural Summit. Hong Kong, Kina, 2018-11-14 – 2018-11-16.

2018                     Eternal Green-Spaces. The future of cemeteries in the United States and Sweden. 11th Annual International Arboricultural Summit. Hong Kong, Kina, 2018-11-14 – 2018-11-16.

2018                     Ecosystem Services provided by Public Urban Forests. 11th Annual International Arboricultural Summit. Hong Kong, Kina, 2018-11-14 – 2018-11-16.

2018                     Ecosystem Disservices – A way Towards Acceptance for Urban Forestry. 11th Annual International Arboricultural Summit. Hong Kong, Kina, 2018-11-14 – 2018-11-16.

2017                     Urban Tree Inventories – Think twice before you start and how an inventory can be a key to a better species distribution. Arboriculture Australia 30th anniversary conference. Canberra, Australien, 2017-05-02.

2017                     Swedish structural soils – a storm water management system? USDA Seminar series. Philadelphia, Pennsylvania, USA, 2017-08-03.

2017                     Perceived and real ecosystem disservices by urban trees. USDA Seminar series. Philadelphia, Pennsylvania, USA, 2017-08-03.

2017                     Ecosystem disservices – when people turn against the trees. Arboriculture Australia 30th anniversary conference. Canberra, Australien, 2017-05-02.

2017                     Att forskningsanknyta praktisk kunskap – går det? Sveriges lantbruksuniversitets Utbildningskonferens. Ultuna, 2017.

2016                     Fria eller Fälla. SKAO. Stockholm, 2016-10-07.

2016                     Fria eller Fälla. Movium. Stockholm, 2016-03-10.

2016                     Fria eller Fälla – Hantera Träd i Offentliga Miljöer. Conductive – Kommunal Park- & utemiljö. Stockholm, 2016-10-04 – 2016-10-05.

2015                Urban forests: A European perspective. Urban Forests – The ecosystem value of trees in cities. Dublin, Irland, 2015-10-23.

2015                     Tree inventories and tree care: Lessons from Sweden. First international workshop on Urban Forest Ecosystem Services and Management (UFESM). Shanghai, Kina, 2015-05-25.

2015                     Trädvärderingsdag. Köpenhamn, Danmark, 2015-04-16.

2015                     Skydd av träd vid byggnation. Uppsala, 2015-10-21.

2015                     Sjukdomar på träd. BSHR SRKL. Nässjö, 2015-03-24.

2015                     i-Tree – ett sätt att visa på trädens värde. Skellefteå, 2015-08-26.

2015                     Identifiering av riskträd, svampar och rötskador. Linköping, 2015-09-24.

2015                     Fria eller Fälla. Visby, 2015-05-13; Norrköping, 2015-09-08; Stockholm, 2015-09-29; Göteborg, 2015-10-14; Uppsala, 2015-10-20; Stockholm, 2015-10-22.

2014                     Tree inventories and tree care: Lessons from the Scandinavian countries. USDA Field station. Philadelphia, Pennsylvania, USA, 2014-08-13.

2014                     Structural soils as storm water magazines – Hornsgatan in Stockholm. Structural Soils for Establishment of Urban Trees. Köpenhamn, Danmark, 2014-06-19.

2014                     Standard vid trädarbete i samarbete med SIS. Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar. Stockholm, 2014-03-20.

2014                     Skydd av träd vid byggnationer. Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar. Stockholm, 2014-03-20.

2014                     Riskträd – vad ska man kolla på och hur värderar man skador? Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar. Stockholm, 2014-03-20.

2014                     Planera för stadsträd. Nordisk Parkkongress. Malmö, 20-22 August 2014-08-20 – 2014-08-22.

2013                     Trädvärderingsmanualen. Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar. Stockholm, 2013-04-11.

2013                     Taksering av trear, ny metod. Norsk Trepleieforum – Byutveckling og Trear. Oslo, Norge, 2013-03-14.

2012                     Standard för trädinventering i urban miljö. Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar. Stockholm, 2012-04-12.

2012                     Risk of root intrusion by tree and shrub species into sewer pipes in Swedish urban areas. Urban Flooding. Malmö, 2012-03-14.

2012                     Inventera träden på rätt sätt! Umeå, 2012-09-20; Stockholm, 2012-10-02; Malmö, 2012-10-09.

2012                     Hvilken verdi har et tre? Trær fortjener bedre! Oslo, Norge, 2012-08-22.

2012                     Forslag til ny svensk norm for værdisætning af træer. Bytræseminar 2012. Köpenhamn, Danmark, 2012-09-15.

2012                     Att jämföra kyrkogårdar – nyckeltalsredovisning. Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar. Stockholm, 2012-04-12.

Utvald talare genom abstrakt

2022.                    How to organize, market and get acceptance for a large-scale tree planting campaign in a public housing area? EFUF. Belgrade. 2022-05-17 – 2022-05-21.

2021.                    Organize and get acceptance for tree plantings around public housing! International Society of Arboriculture Annual Conference. Online. 2021-12-13 – 2021-12-16.

2021                     Urban Trees and Citizens: Exploring Co-Living Benefits with i-Tree Toolbox in Europe. TNOC Festival about Nature Based Solution. 2021-02-22 – 2021-02-26.

2020                     What is Tree Vitality and How to Rate It International Society of Arboriculture Annual Conference. Online. 2020-11-06 – 2020-11-11.

2019                     Pruning to Harm Trees! International Society of Arboriculture Annual Conference and Trade Show. Knoxville, Tennessee, USA. 2019-08-09 – 2019-08-11.

2019                     Phytopthora – a biological bulldozer. WCISA. Hawaii. 2019-04-29.

2019                     Asian longhorned beetle – how reliable is our information? WCISA. Hawaii. 2019-05-01.

2018                     Cemeteries as eternal green-spaces? Shifting uses in the United States and Sweden. World Forum on Urban Forests. Mantua, Italien, 2018-11-27 – 2018-12-01.

2018                     Eternal green-spaces. The future of cemeteries in the United States and Sweden? IUFC2018. Vancouver, Kanada, 2018-10-01 – 2018-10-03.

2018                     Municipal Tree Inventory Standards: Prioritizing Parameters for Cost-Efficiency and Collaboration. IUFC2018. Vancouver, Kanada, 2018-10-01 – 2018-10-03.

2018                     Cemeteries in the United States and Sweden: Comparisons and Case Studies. International Association People-Environment Studies. Rom, Italien. 2018-07-08 – 2018-07-13.

2018                     Ecosystem Disservices – A Way Towards Acceptance for Urban Forestry. International Society of Arboriculture Annual Conference and Trade Show. Columbus, Ohio, USA. 2018-08-03 – 2018-08-08.

2017                     Urban Tree Inventories – An International Perspective. WCISA 83rd Annual Conference & Trade Show. San Diego, Kalifornien, USA, 2017-05-08 – 2017-05-11.

2017                     Urban Tree Inventories – An International Perspective. International Society of Arboriculture Annual Conference and Trade Show. Forth Worth, Texas, USA, 2017-07-29 – 2017-08-02.

2017                     Urban Tree Inventories – How to use your data! European Forum on Urban Forestry (EFUF). Barcelona, Spanien, 2017-05-30 – 2017-06-03.

2016                     Cemeteries also are of major value to urban tree diversity! 2nd International Conference on Urban Tree Diversity. Melbourne, Australien, 2016-02-19 – 2016-02-24.

2016                     Cemeteries also are of major value to urban tree diversity! International Society of Arboriculture Annual Conference and Trade Show. Forth Worth, Texas, USA, 2016-08-13 – 2016-08-17.

2016                     Cemeteries also are of major value to urban tree diversity! European Forum on Urban Forestry (EFUF). Ljubljana, Slovenien, 2016-05-31 – 2016-06-04.

2015                     Species Diversity Can Reduce the Impact of Emerging Diseases – 30 Years of Practical Work in Malmö, Sweden. International Society of Arboriculture Annual Conference and Trade Show. Orlando, Florida, USA, 2015-08-08 – 2015-08-12.

2013                     Grading of parameters for urban tree inventories by city officials, arborists and academics using the Delphi method. International Society of Arboriculture Annual Conference and Trade Show. Toronto, Kanada, 2013-08-03 – 2013-08-07.

2013                     Grading of parameters for urban tree inventories by city officials, arborists and academics using the Delphi method. European Forum on Urban Forestry (EFUF). Milano, Italien, 2013-05-07 – 2013-05-11.

2011                     Prevention of root intrusion into underground sewage and drain pipes – development of decision support – the Swedish experiences. International Society of Arboriculture Annual Conference and Trade Show. Sydney, Australien, 2011-07-27.

Posters

2017                     Ecosystem disservices – when people turn against the trees! Urban Green Infrastructure – connecting People and Nature for Sustainable Cities. Malmö, 2017-09-20 – 2017-09-21.

2017                     Surging for a way to deal with urban trees! Urban Green Infrastructure – connecting People and Nature for Sustainable Cities. Malmö, 2017-09-20 – 2017-09-21.

2017                     Ecosystem Disservices an Important Step Towards Gaining Acceptance for Urban Forestry. 2nd AsiaPacific Urban Forestry Meeting – Acting together for greener and cooler cities. IFLA World. Seoul, Sydkorea, 2017-09-13 – 2017-09-15.

2017                     Urban Tree Inventories are Key to Governing Urban Forestry. 2nd AsiaPacific Urban Forestry Meeting – Acting together for greener and cooler cities. IFLA World. Seoul, Sydkorea, 2017-09-13 – 2017-09-15.

Publikationer

Vetenskapliga artiklar

2021                     Esperon-Rodriguez, M., Rymer, P., Power, S., Barton, D., Cariñanos, P., Dobbs, C., Eleuterio, A. C., Escobedo, F., Hauer, R., Hermy, M., Jahani, A., Onyekwelu, J., Östberg, J., Pataki, D., Randrup, T., Rasmussen, T., Roman, L., Russo, A., Shackleton, C., Solfjeld, I., van Doorn, N., Wells, M., Wiström, B., Yan, P., Yang, J. & Tjoelker, M. Assessing climate risk to support urban forests in a changing climate. bioRxiv (2021). doi.org/10.1101/2021.05.09.443030doi

2021                     Östberg, J., Sandberg, K. & Wiström, B. Rating of parameters used to assess tree vitality by urban foresters and ecologists in Sweden, using the Delphi method. Urban Forestry & Urban Greening 62 (2021) https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127134.

2021                     Klobucar, B., Östberg, J., Wiström, B. & Jansson, M. Residential urban trees – socio-ecological factors affecting tree and shrub abundance in the city of Malmö, Sweden. Urban Forestry & Urban Greening (2021) https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127118.

2021                     Maa, B., Hauer, R., Östberg, J. Koeser, A., We, H & Xua, C.  A Global Basis of Urban Tree Inventories: What Comes First the Inventory or the Program?. Urban Forestry & Urban Greening. Volume 60, May 2021. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127087.

2020                     Roman, L., Conway, T., Eisenman, T., Koeser, A., Ordóñez Barona, C., Locke, D., Jenerette, D., Östberg, J. & Vogt, J. Beyond ‘trees are good’: Disservices, management costs, and tradeoffs in urban forestry. Ambio https://doi.org/10.1007/s13280-020-01396-8.

2020                     Klobucar, B., Östberg, J., Jansson, M., & Randrup, T.B. Long-Term Validation and Governance Role in Contemporary Urban Tree Monitoring: A Review. Sustainability 2020, 12, 5589; doi:10.3390/su12145589.

2020                     Quinton, J. Östberg, J. & Duinker, P. The importance of multi-scale temporal and spatial management for cemetery trees in Malmo, Sweden. Forests Volume 11, Issue 1, 1 January 2020. DOI: 10.3390/f11010078.

2019                     Quinton, J. Östberg, J. & Duinker, P. The influence of cemetery governance on tree management in urban cemeteries: A case study of Halifax, Canada and Malmö, Sweden. Landscape and Urban Planning. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2019.103699

2019                     Sjöman, H. & Östberg, J. Vulnerability of ten major Nordic cities to potential tree losses caused by longhorned beetles. Urban Ecosystems. https://doi.org/10.1007/s11252-019-0824-8.

2018                     Östberg, J, Wiström, B. & Randrup, T.B. The state and use of municipal tree inventories in Swedish municipalities – results from a national survey. Urban Ecosystems (2018) https://doi.org/10.1007/s11252-018-0732-3.

2017                     Randrup, T.B, Östberg, J & Wiström, B. Swedish green space management – The managers perspective. Urban Forestry & Urban Greening 28:103-109. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.10.001.

2017                     Sudipto, R., Davison, A. & Östberg, J. Pragmatic factors outweigh ecosystem service goals in street-tree selection and planting in South-East Queensland cities. Urban Forestry & Urban Greening 21:166-174.

2017                     Valatin, G., Abildtrup, J., Accastello, C., Al-Tawaha, A., Andreucci, M., Atanasova, S., Avdibegović, M., Baksic, N., Banasik, K., Barquin, J., Barstad, J., Bastakova, V., Becirovic, D., Begueria, S., Bethers, U., Bihunova, M., Blagojevic, B., Bösch, M., Bournaris, T., Cao, Y., Carvalho-Santos, C., Chikalanov, A., Cunha e Sá, M., Czyżyk, K., Daly, H., Davies, H., Del Campo, A., Groot, R., De Vreese, R., Dostál, T., El Mokaddem, A., Finér, L., Evans, R., Fiquepron, J., Frac, M., Futter, M., Garcia, S., Gatto, P., Geneletti, D., Gezik, V., Giupponi, C., González-Sanchís, M., Gordillo, F., Gorriz, E., Grigorova, Y., Heinsoo, K., Hochbichler, E., Högbom, L., Image, M., Jacobsen, J., Japelj, A., Jelic, S., Junk, J., Juhasz, C., Kagalou, I., Kelly-Quinne, M., Klamerus-Iwan, A., Kluvankova, T., Koeck, R., Konovska, I., Ostoic, S., Krc, J., Lavnyy, V., Leonardi, A., Libiete, Z., Little, D., Lo Porto, A., Loukas, A., Lyubenova, M., Maric, B., Martínez-López, J., Martinez, I., Maxim, A., Metslaid, M., Melvin, A., Costică, M., Mincev, I., Morkvenas, Z., Nevenic, R., Nisbet, T., O’hUallachain, D., Olschewski, R., Östberg, J., Oszust, K., Ovando, P., Paletto, A., Parpan, T., Pettenella, D., Malovrh, Š., Planinšek, Š., Podlipná, R., Posavec, S., Potočki, K., Prokofieva, I., Quinteiro, P., Radocz, L., Ristic, R., Robert, N., Rugani, B., Sabanovic, J., Sarvasova, Z., Savoska, S., Schleppi, P., Schueler, G., Shannon, M., Silgram, M., Srdjevic, B., Stefan, G., Stijovic, A., Strange, N., Tattari, S., Teofilovski, A., Termansen, M., Thorsen, B., Toth, A., Trebs, I., Tmušić, N., Vasiliades, L., Vedel, S., Ventrubová, K., Vuletic, D., Winkel, G., Yao, R., Young, S., Yousefpour, R., Zahvoyska. L., Zhang, D., Zhou, J. & Žižková, E. PESFOR-W: Improving the design and environmental effectiveness of woodlands for water payments for ecosystem services. Research Ideas and Outcomes 3: e13828. https://doi.org/10.3897/rio.3.e13828.

2017                     Roman, L., Scharenbroch, B., Östberg, J., Mueller, L., Henning, J., Koeser, A., Sanders, J., Betz, D. & Jordan, R. Data quality in citizen science urban tree inventories. Urban Forestry & Urban Greening 22:124-135.

2016                     Morgenroth, J., Östberg, J., Konijnendijk van den Bosch, C., Nielsen A.B., Hauer, R., Sjöman, H., Chen, W. & Jansson, M. Urban tree diversity – taking stock and looking ahead. Urban Forestry & Urban Greening 15(1):1-5.

2016                     Östberg, J. & Sjögren, J. The Linear Index of Trees Appraisal model (LITA) for economic valuation of large urban trees in Sweden. Arboriculture & Urban Forestry 42(1):21-30.

2016                     Östberg, J. & Kleinschmit, D. Comparative study of local and national media reporting: Conflict around the TV Oak in Stockholm, Sweden. Forests 7(10):233; doi:10.3390/f7100233.

2015                     Delshammar, T., Östberg, J. & Öxell, C. Urban trees and ecosystem disservices – a pilot study using complaints records from three Swedish cities. Arboriculture & Urban Forestry 41(4):187-193.

2014                     Nielsen, A., Östberg, J. & Delshammar, T. Review of urban tree inventory methods used to collect data at single-tree level. Arboriculture & Urban Forestry 40(2):96-111.

2014                     Sjöman, H., Östberg, J. & Nilsson, J. Review of host trees for the two wood-boring pests Anoplophora glabripennis and Anoplophora chinensis – an urban forest perspective. Arboriculture & Urban Forestry 40(3):143-164.

2014                     Nielsen, A., Östberg, J. & Delshammar, T. Review of urban tree inventory methods used to collect data at single-tree level. Arboriculture & Urban Forestry 40(2):96-111.

2013                     Östberg, J., Delshammar, T., Wiström, B. & Nielsen, A. Grading of parameters for urban tree inventories by city officials, arborists and academics using the Delphi method. Environmental Management 51(3):694-708.

2012                     Östberg, J., Martinsson, M., Stål, Ö. & Fransson, A.M. Risk of root intrusion by tree and shrub species into sewer pipes in Swedish urban areas. Urban Forestry & Urban Greening 11(1):65-71.

2012                     Sjöman, H., Östberg, J. & Bühler, O. Diversity and distribution of the urban tree population in ten major Nordic cities. Urban Forestry & Urban Greening 11(1):31-39.

Avhandling

2013                     Östberg, Johan. Tree inventories in the urban environment. Diss. Alnarp: Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:29. 

Policy brief

2016                     Morgenroth, J., Busse Nielsen, A., Konijnendijk van den Bosch, C., Östberg, J., Bjarnar Harðarson, S. and Wiström, B. Urban tree diversity for sustainable cities. Norden Nordic Forest Research (SNS) CARe-FOR-US.

Böcker

2017                     Morgenroth, J. & Östberg, J. Measuring and monitoring urban trees and urban forests. In: Ferrini, F., Konijnendijk van den Bosch, C. & Fini, A. (eds.) Routledge Handbook of Urban Forestry. Routledge; 1st edition, pp. 33-48.

2015                     Östberg, J., Nilsson, L., Slagstedt, J. & Sjöman, H. Trädplaner, trädvårdsplaner och trädinventering. In: Sjöman, H. & Slagstedt, J. (ed.) Träd i urbana landskap. Studentlitteratur 2015: 503-540.

Debattartiklar

2022                     Östberg, J., Konijnendijk van den Bosch, C., Nässlander, G. Dags att rikta fokus mot green­wasting.  https://www.svd.se/a/0GeXwJ/debattorer-dags-att-rikta-fokus-mot-greenwasting

2022                     Konijnendijk van den Bosch, C., Östberg, J. Persson, M. & Wallin, E. Miljöexperter: Minst 30 procent av stadskvarter behöver täckas av trädkronor på grund av klimatförändringarna. – Alla ska kunna se minst tre träd från sitt hem. Nu måste svenska städer följa den nya 3-30-300-regeln. DN Debatt. 2022-01-01.

2015                     Konijnendijk van den Bosch, C. & Östberg, J. I jakten på förtätning av våra städer är parker utan namn ett lätt byte. Sydsvenskan. 2015-03-11.

Populärvetenskapliga publikationer

Rapporter

2022                     Östberg J. & Rowicki, E. Standard för trädinventering i urban miljö 3.0. Svenska Trädföreningen.

2022                     Wiström, B. & Östberg, J. Datarapport för 2021 års SLU enkät om kommunal skötsel av grönområden och träd. SLU. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap Rapportserie: 2022:4.

2020                     SS 990001-1:2020. Trädvård – Processer och metoder för beskärning av träd – Del 1: Krav på beställare. Svenska Institutet för Standarder (SIS), Stockholm.

2020                     SS 990001-2:2020. Trädvård – Processer och metoder för beskärning av träd – Del 2: Krav på utförare. Svenska Institutet för Standarder (SIS), Stockholm.

2020                     SS 990000:2020. Trädvård – Termer och definitioner. Svenska Institutet för Standarder (SIS), Stockholm.

2020                     Deak Sjöman, J. & Östberg, J. i-Tree Sverige För strategiskt arbete med träds ekosystemtjänster. SLU, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

2020                     Roman, L., van Doorn, N., McPherson, G., Scharenbroch, B., Henning, J., Östberg, J., Muller, L., Koeser, A., Mills, J., Hallett, R., Sanders, J., Battles, J., Boyer, D., Fristensky, J., Mincey, S., Peper, P. & Vogt, J. Urban Tree Monitoring: A Field Guide. United States Department of Agriculture.

2018                     Östberg, J. & Stål, Ö. Standard för skyddande av träd vid byggnation 2. Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Landskap trädgård jordbruk: rapportserie; 2018:2.

2017                     Östberg, J. Alnarpsmodellen – ett sätt att värdera träd. In: Skärbäck, E. & Mossberg, E. (eds.) Grönska och ljudkvalitet i närmiljön – Hårda fakta för mjuka värden. Skriftserie för Ljudmiljöcentrum Lunds universitet 2017(16): 40-44.

2017                     Östberg, J. & Mladoniczky, D. Trädvårdshandbok 2017 – beskärning och trädvårdsåtgärder på etablerade träd i urban miljö i Sverige. Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie; 2017:18.

2016                     Östberg, J. & Mladoniczky, D. Trädvårdshandbok. Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Landskap trädgård jordbruk: rapportserie; 2016:3.

2015                     Östberg, J., Sjögren, J. & Kristoffersson, A.Ekonomisk värdering av återanskaffningskostnaden för träd – Alnarpsmodellen 2.0. Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Landskap trädgård jordbruk: rapportserie; 2015:24.

2015                     Östberg, J. Standard för trädinventering i urban miljö Version 2.0. Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap rapportserie; 2015:14.

2015                     Östberg, J. & Stål, Ö. Standard för skyddande av träd vid byggnation. Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Landskap trädgård jordbruk: rapportserie; 2015:15.

2015                     Fria eller Fälla. Fria eller Fälla – En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer.Riksantikvarieämbetet.

2014                     SS 990000:2014. Trädvård – Termer och definitioner. Swedish Standards Institute (SIS), Stockholm.

2014                     Konijnendijk van den Bosch, C. & Östberg, J. (eds.). International Conference on Urban Tree Diversity. Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Landskap trädgård jordbruk: rapportserie.

2013                     Östberg, J., Sjögren, J. & Kristoffersson, A. Ekonomisk värdering av urbana träd – en ny svensk modell. Trädbladet 2013(1):7-8.

2013                     Östberg, J., Sjögren, J. & Kristoffersson, A. Ekonomisk värdering av urbana träd – Alnarpsmodellen. Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Landskap trädgård jordbruk: rapportserie; 2013:13.

2012                     Östberg, J., Delshammar, T., Nielsen, A. & Fransson, A-M. Standardiserad trädinventering och insamling av data för träd i urban miljö. Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Landskap trädgård jordbruk: rapportserie; 2012:17.

2012                     Östberg, J., Delshammar, T., Nielsen, A. & Fransson, A-M. Kommentarer och användningsområden till skriften: Standard för trädinventering i urban miljö(www.inventering.nu).

2012                     Östberg, J., Delshammar, T., Fransson, A-M. & Nielsen, A. Säkrare trafikmiljöer – strategier och metoder för identifiering av riskträd. Rapport till SKL (Sveriges kommuner och Landsting).

2012                     Kristoffersson, A. & Östberg, J. Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel. Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Landskap trädgård jordbruk: rapportserie; 2012:17.

2011                     Persson, J., Östberg, J., Delshammar, T., Fransson, A-M., Nord, J. & Sarlöv-Herlin, I. Projektredovisning inom FoMA-programmet Bebyggd miljö. Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Landskap trädgård jordbruk: rapportserie; 2011:24.

2011                     Huisman, M., Åkesson, I. & Östberg, J. Miljömål och karantänskadegörare. Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Landskap trädgård jordbruk: rapportserie; 2011:17.

2010                     Östberg, J., Martinsson, M., Stål, Ö. & Fransson, A.M. Förebyggande av rotinträngningar i VA-ledningar – utveckling av beslutsstöd. VA-Forsk.

2010                     Östberg, J. & Stål, Ö. Trädarter för alléplantering. Rapport (http://publikationswebbutik.vv.se/ upload/6144/2010_046_tradarter_for_alleplanteringar.pdf).

2008                     Östberg, J. Samarbetsrutiner vid rotinträngningar: en jämförande studie mellan Malmö, Skövde, Katrineholm och Växjö. Examensarbete (http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00002372/).

Movium Fakta/Gröna Fakta

2022                     Bellan, P., Nässlander, G. & Östberg, J. Platsspecifika artval – konceptet plantable spots. Gröna Fakta nr 1-2022.

2021                     Östberg, J. Förvaltning av träd. Movium Fakta nr 6-2021.

2017                     Östberg, J.m Wiström, B. & Randrup, T.B. Kommunala förvaltares bild av skötseln av grönområden och träd. Movium Fakta nr 3-2017.

2016                     Östberg, J., Grönvall, E., Mebus, F. & Sandberg, K. Fria eller Fälla – att besluta om träd i offentliga miljöer. Movium Fakta nr 2-2016.

2015                     Östberg, J., Konijnendijk van den Bosch, C. & Fredriksson, L. i-Tree räknar ut värdet av stadsträd. Gröna Fakta nr 3-2015.

2015                     Östberg, J. & Stål, Ö. Skydd av träd vid byggnation. Movium Fakta nr 5-2015.

2014                     Östberg, J.. Riskträd – identifikation och åtgärder. Movium Fakta nr 4-2014.

2013                     Östberg, J., Sjögren, J. & Kristoffersson, A. Trädvärdering i stadsmiljö. Movium Fakta nr 4-2013.

2012                     Östberg, J., Delshammar, T., Fransson, A-M. & Nielsen, A.B. Sådan registrerer man bytræer. Grönt Miljö 2012(4):4-35.

2012                     Sjöman, H. & Östberg J. Stadsträd i tio nordiska städer. Movium Fakta nr 1-2012.

2012                      Östberg, J. & Nielsen, A. Trädinventeringar i stadsmiljö. Movium Fakta nr 4-2012.

2010                     Östberg, J., Stål, Ö., Martinsson, M. & Fransson, A-M. Träd och VA-ledningar – En komplicerad relation. Movium Fakta nr 5-2010.

Tidsskriften Landskap

2022                     Östberg, J. Ny version av den svenska trädinventeringsstandarden. Tidsskriften Landskap 2022(5):38-39.

2022                     Östberg, J. Trädjuridik – en kort sammanfattning. Tidsskriften Landskap 2022(4):53-54.

2022                     Östberg, J. & Nässlander, G. Bjälklagsträd del 2 – Från plantering till växtval och genomförande. Tidsskriften Landskap 2022(3):42-43.

2022                     Östberg, J. & Nässlander, G. Bjälklagsträd del 1 – Förutsättningar för hållbara vegetationssystem. Tidsskriften Landskap 2022(2):46-47.

2022                     Östberg, J. & Nässlander, G. Öka trädkronstäckningen genom en tydlig strategi. Tidsskriften Landskap 2022(1):36-37.

2021                     Rowicki, E. & Östberg, J. Almsjukan – fortfarande ett aktuellt ämne. Tidsskriften Landskap 2021(8):42-43.

2021                     Östberg, J. Fängelsedom för olovlig trädfällning i Tylösand. Tidsskriften Landskap 2021(7):40-41.

2021                     Östberg, J. & Mladoniczky, D. Beskärningsstandarden – vad ska du som utförare tänka på. Tidsskriften Landskap 2021(6):57-58.

2021                     Östberg, J. & Mladoniczky, D. Beskärningsstandarden – vad ska du som beställare tänka på. Tidsskriften Landskap 2021(5):40-41.

2021                     Östberg, J. & Mladoniczky, D. Terminologistandarden – tråkig men viktig. Tidsskriften Landskap 2021(4):49-50.

2021                     Östberg, J., 3-30-300-regeln – ett tydligt sätt att skapa gröna, friska städer. Tidsskriften Landskap 2021(4):42-43.

2021                     Östberg, J. & Mladoniczky, D. Standarder lyfter branschen. Tidsskriften Landskap 2021(3):50-51.

2021                     Östberg, J. i-Tree Canopy – ett snabbt sätt att mäta ekosystemtjänster. Tidsskriften Landskap 2021(3):6.

2021                     Östberg, J. Värdering av skador efter trädvandalism. Tidsskriften Landskap 2021(2):33-35.

2021                     Östberg, J. Så här kan din stad bli Tree City of the World. Tidsskriften Landskap 2021(1):34-35.

2020                     Östberg, J. Dömd för att ha skövlat träd på kommunal mark. Tidsskriften Landskap 2020(8):50-51.

2020                     Östberg, J. Mulcha på rätt sätt!. Tidsskriften Landskap 2020(7):50-51.

2020                     Östberg, J. Skydda träd vid byggnation!. Tidsskriften Landskap 2020(6):50-51.

2020                     Östberg, J. & Mladoniczky, D. Beskärning för att efterlikna naturen. Tidsskriften Landskap 2020(5):42-43.

2020                     Östberg, J. & Mladoniczky, D. Forma träden rätt!. Tidsskriften Landskap 2020(4):50-51.

2020                     Östberg, J. & Mladoniczky, D. Beskärning för att undvika konflikter. Tidsskriften Landskap 2020(3):42-43.

2020                     Östberg, J. & Mladoniczky, D. Att stabilisera kronan. Tidsskriften Landskap 2020(2):42-43.

2020                     Östberg, J. & Mladoniczky, D. Beskärning av trädkronan. Tidsskriften Landskap 2020(1):34-35.

2019                     Östberg, J. & Mladoniczky, D. Förebyggande beskärning. Tidsskriften Landskap 2019(8):50-51.

2019                     Östberg, J. & Mladoniczky, D. Avlastnings- och flerstegsbeskärning. Tidsskriften Landskap 2019(7):39-40.

2019                     Östberg, J. Upphandling av arboristtjänster. Tidsskriften Landskap 2019(6):65-66.

2019                     Östberg, J. Träd och grönområden gör oss friskare och ökar inlärningen!. Tidsskriften Landskap 2019(5):42-43.

2019                     Östberg, J. Träd och människors hälsa – När träden försvinner blir vi sjuka. Tidsskriften Landskap 2019(4):50-52.

2019                     Östberg, J. & Klobucar, B. Träd behöver marknadsföras! Inspiration och tips. Tidsskriften Landskap 2019(3):51-53.

2019                     Östberg, J. & Klobucar, B. Värdet av träd utanför kommunens kontroll. Tidsskriften Landskap 2019(2):42-43.

2019                     Östberg, J. & Klobucar, B. Privata trädgårdar – vad gömmer sig bakom husen?. Tidsskriften Landskap 2019(1):33-34.

2018                     Östberg, J. Vikten av fortbildning. Tidsskriften Landskap 2018(8):42-43.

2018                     Östberg, J. Träd och lagar – vad gäller om någon eller något skadas? Tidsskriften Landskap 2018(7):38-39.

2018                     Östberg, J., Sandberg, K. & Anson, K. Samråd för särskilt skyddsvärda träd (. Tidsskriften Landskap 2018(6):57-59.

2018                     Östberg, J. & Mladoniczky, D. Varför faller plötsligt grenar på sommaren. Tidsskriften Landskap 2018(5):37-39.

2018                     Östberg, J., Wiström, B. & Randrup, T. Vikten av strategiska planer och möjligheter till jämförelse. Tidsskriften Landskap 2018(2):41-43.

2018                     Östberg, J., Wiström, B. & Randrup, T. Trädplaner ger bättre förutsättningar. Tidsskriften Landskap 2018(1):38-39.

2018                     Östberg, J., Klobucar, B. & Deak Sjöman, J. i-Tree projekt i Alnarp: Privata och offentliga träd ska värderas. Tidsskriften Landskap 2018(4):50-51.

2018                     Östberg, J. Landskapsingenjör – Ett yrke med mycket goda framtidsutsikter. Tidsskriften Landskap 2018(3):49-50.

2018                     Östberg, J. i-Tree Europa är snart här! Tidsskriften Landskap 2018(3):45-47.

2017                     Östberg, J., Wiström, B. & Randrup, T. Vad får kommuner att ta ned träd? Tidsskriften Landskap 2017(5):41-42.

2017                     Östberg, J., Wiström, B. & Randrup, T. Trädinventeringar behöver uppdateras. Tidsskriften Landskap 2017(2):43-44.

2017                     Östberg, J., Wiström, B. & Randrup, T. Strategisk plan för stadsträd saknas i många fall (Strategic planning for urban trees is often lacking). Tidsskriften Landskap 2017(3):54-55.

2017                     Östberg, J., Wiström, B. & Randrup, T. Skötsel av stadens träd (Management of urban trees). Tidsskriften Landskap 2017(4):48-49.

2017                     Östberg, J., Wiström, B. & Randrup, T. Kommunala budgetar för grönytor – en ljus framtid!. Tidsskriften Landskap 2017(7):36-37.

2017                     Östberg, J., Wiström, B. & Randrup, T. Hur är kvaliteten på Sveriges grönområden? Tidsskriften Landskap 2017(6):61-63.

2017                     Östberg, J., Wiström, B. & Randrup, T. Hur grön är din stad? Tidsskriften Landskap 2017(8):50-51.

2017                     Danell, E. & Östberg, J. Ekgallstekeln – Ett hot för våra ekar eller inte? Tidsskriften Landskap 2017(1):43-44.

2016                     Östberg, J. Undersökningsmetoder för träd – Resistograph – mäter vedens hållfasthet. Tidsskriften Landskap 2016(4):41-42.

2016                     Östberg, J. Undersökningsmetoder för träd – ljudtomograph. Tidsskriften Landskap 2016(5):41-43.

2016                     Östberg, J. Undersökningsmetoder för träd – impedanstomografi. Tidsskriften Landskap 2016(6):51-52.

2016                     Östberg, J. Tester för att simulera vindpåverkan. Tidsskriften Landskap 2016(7):42-43.

2016                     Östberg, J. Olika typer av arborister. Tidsskriften Landskap 2016(8):56-57.

2016                     Östberg, J. Kulturmiljölagen – skydd som påverkar kyrkogårdsförvaltningar. Tidsskriften Landskap 2016(2):43-44.

2016                     Sandberg, K., Mebus, F. & Östberg, J. Så får du lättare igenom dina ansökningar! Tidsskriften Landskap 2016(3):46-47.

2016                     Sandberg, K. & Östberg, J. Generellt biotopskydd för alléer – Vad gäller? Tidsskriften Landskap 2016(1):35-36.

2015                     Östberg, J. Trädvårdsplaner – den praktiska delen. Tidsskriften Landskap 2015(4):41-43.

2015                     Östberg, J. Trädplan ett sätt att förvalta trädbeståndet. Tidsskriften Landskap 2015(3):41-42.

2015                     Östberg, J. Trädinventeringar – ett måste för att förvalta våra träd. Tidsskriften Landskap 2015(5):34-35.

2015                     Östberg, J. Premiär för SIS-Standard för trädvårdsterminologi. Tidsskriften Landskap 2015(1):38-39.

2015                     Östberg, J. Fria eller Fälla – nu är den klar! Tidsskriften Landskap 2015(2):42-43.

2015                     Östberg, J. Ekonomisk värdering av träd – Hur gå tillväga? Tidsskriften Landskap 2015(6):47-49.

2015                     Östberg, J. Ekonomisk värdering av träd – Ett fall för högsta domstolen. Tidsskriften Landskap 2015(7):42-43.

2015                     Östberg, J. & Stål, Ö. Standard för skyddande av träd vid byggnation. Tidsskriften Landskap 2015(8):40-41.

2014                     Östberg, J. Vikten av trädinventeringar. Tidsskriften Landskap 2014(7):40-41.

2014                     Östberg, J. Vikten av att beskära rätt. Tidsskriften Landskap 2014(1):40-41.

2014                     Östberg, J. Utväxter & Svampar – risker för träd. Tidsskriften Landskap 2014(2):40-41.

2014                     Östberg, J. Ta en titt på marken. Tidsskriften Landskap 2014(3):42-43.

2014                     Östberg, J. Sprickor & Håligheter – Värt att tänka på. Tidsskriften Landskap 2014(5):42-43.

2014                     Östberg, J. Phytophthora-algsvampar att räkna med i framtiden. Tidsskriften Landskap 2014(8):42-43.

2014                     Östberg, J. Insektsangrepp & blödningar. Tidsskriften Landskap 2014(6):40-41.

2014                     Östberg, J. Ha koll på grenar & bark. Tidsskriften Landskap 2014(4):40-41.

2013                     Östberg, J., Thomsen, I. & Skovsgaard J-P. Askskottssjukan – historik och de senaste forskningsrönen. Tidsskriften Landskap 2013(1):30-32.

2013                     Östberg, J. Trädens vitalitet och risk. Tidsskriften Landskap 2013(7):24-26.

2013                     Östberg, J. Tickor av olika slag. Tidsskriften Landskap 2013(3):26-27.

2013                     Östberg, J. Svampar lätta att förväxla. Tidsskriften Landskap 2013(4):26-27.

2013                     Östberg, J. Svampar i städerna. Tidsskriften Landskap 2013(5):30-31.

2013                     Östberg, J. Riskträd och svampar. Tidsskriften Landskap 2013(2):29-30.

2013                     Östberg, J. Grenarnas växtsätt påverkar risken för skador. Tidsskriften Landskap 2013(8):32-33.

2013                     Östberg, J. Barksvampar av olika slag. Tidsskriften Landskap 2013(6):46-47.

2012                     Östberg, J. Sjukdomar begränsar hästkastanjens värde. Tidsskriften Landskap 2012(8):20-23.

2012                     Östberg, J. & Kristoffersson, A. Databas möjliggör jämförelser. Tidsskriften Landskap 2012(6):28-31.

Svenska Trädföreningens trädblad

2022                     Östberg, J., & Pettersson, M. i-Tree – Hur används det i Sverige idag? Trädbladet 2022(1)40-42.

2022                     Östberg, J., Nässlander, G. & Bellan, P. Trädplanteringsprojekt i tiden – från massplanteringar till målbaserade lösningar. Trädbladet 2022(1)10-15.

2021                     Östberg, J. Hur fungerar Trädföreningen och hur kan man som medlem engagera sig i föreningen? Trädbladet 2021(2)23-24.

2021                     Östberg, J. Vad tycker Svenska Trädföreningens medlemmar? Trädbladet 2021(2)25-28.

2021                     Östberg, J. MKB´s projekt Varje träd räknas! Inventering av hela deras trädbestånd. Trädbladet 2021(1)19-21.

2021                     Östberg, J. Äntligen har vi vår första beskärningsstandard!. Trädbladet 2021(1)44-47.

2020                     Östberg, J. Trädföreningen följde med på trädskådning i Malmö. Trädbladet 2020(2)26-27.

2020                     Östberg, J. & Sandberg, P. Diversitet i Svenska Trädföreningen. Trädbladet 2020(1)9-10.

2020                     Östberg, J. Alnarpsmodellens historia. Trädbladet 2020(1)12-15.

2020                     Östberg, J. Halmstad – olovlig trädfällning i Tylösand. Trädbladet 2020(1)26-27.

2019                     Östberg, J. ETW och ETT Certifierad arborist. Trädbladet 2019(2):6-8.

2019                     Östberg, J. Bli ISA Certifierad arborist – även om du har höjdskräck! Trädbladet 2019(1):15-17.

2019                     Östberg, J. Trädkronstäckning – ett mått på en stads grönhet!. Trädbadet 2019(1):7-10.

2017                     Östberg, J. Ledare – Ordförande har ordet. Trädbladet 2017(1):2.

2017                     Östberg, J. Alnarpsmodellen – Kommer modellen överleva Högsta Domstolen och SVT-programmet Domstolen? Trädbladet 2017(1):5-8.

2016                     Östberg, J. TRAQ – Tree Risk Assessment Qualification. Trädbladet 2016(2):12.

2016                     Östberg, J. Ledare – Ordförande har ordet. Trädbladet 2016(1):2.

2016                     Östberg, J. Ledare – Ordförande har ordet. Trädbladet 2016(2):2.

2015                     Östberg, J. Trädkronstäckning —Hur grön är er stad, egentligen? Trädbladet 2015(2):15-16.

2015                     Östberg, J. i-Tree – vad hände efter vårens konferens? Trädbladet 2015(2):5.

2015                     Östberg, J. Fria eller fälla – en vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer. Trädbladet 2015(1):10-12.

2014                     Östberg, J. Varför är trädsjukdomar så svåra att hantera? Trädbladet 2014(2):9.

2014                     Östberg, J. Urban Tree Diversity – Forskning från hela världen. Trädbladet 2014(2):10.

2014                     Östberg, J. Trädplaner – vilka delar ska vara med? Trädbladet 2014(2):5-6.

2014                     Östberg, J. Trädföreningens konferens i Falun. Trädbladet 2014(2):7-8.

2014                     Östberg, J. SLU´s arbete med en standard för skydd av träd vid byggnation. Trädbladet 2014(2):12-13.

2014                     Östberg, J. Internationell konferens om stadsträd. Trädbladet 2014(1):9-11.

2014                     Östberg, J. Information om projektet ”Fria eller Fälla”. Trädbladet 2014(1):3-4.

2013                     Östberg, J. Trädplaner, ett viktigt redskap för alla! Trädbladet 2013(2):12-13.

2013                     Östberg, J. Träddagarna i Alnarp 20-21 november, Träd & Forskningen. Trädbladet 2013(2):9.

2013                     Östberg, J. Träd och gräsröjning. Trädbladet 2013(2):14.

2013                     Östberg, J. Sociala media och trädfrågor. Trädbladet 2013(2):8.

2013                     Östberg, J. & Nielsen A-B. Bosco Verticale – ett riktigt trähus. Trädbladet 2013(2):3.

2013                     Östberg, J. & Baeck, A. Vad gäller kring nedtagning av alléträd i stadsmiljö? Trädbladet 2013(1):5-6.

2012                     Östberg, J., Delshammar, T., Fransson, A-M. & Nielsen, A. Standard för trädinventering i urban miljö. Trädbladet nr 2-2012.

2012                     Östberg, J. Vites och värderingsprojekt – Vitesmodell för urbana träd. Trädbladet nr 1-2012.

2012                     Östberg, J. Första landskapsingenjören har disputerat! Trädbladet nr 2-2012.

Övriga

2018                     Östberg, J., Mladoniczky, D., & Allerstrand, H. Riskträd – Vad gäller och vem ska du som förvaltare anlita? Länsstyrelserna.

2018                     Östberg, J. Ecosystem Disservices – Why do people hate trees? AREA Newsletter. Vol.13(1).

2018                     Östberg, J. & Bühler, O. i-Tree sætter tal på bytræers økosystemtjenester. Videnblad Park og Landskab 03.03-89. Københavns universitet, Institut for geovidenskab og naturforvaltning.

2014                     Östberg J. How a Tree Inventory Standard Changed the Industry in Sweden. UTGL Newsletter. 2014-2.

Forskning

Beviljade ansökningar

2021                     Bästa praxis för beskärning av träd i Sverige. Svenska Trädföreningen: 60 000 SEK.

2017-2020          Ecosystem services provided by residential urban forests. FORMAS: 2 985 000 SEK. Medsökare.

2017-2020          Strategiskt arbete med offentliga träds ekosystemtjänster. Movium Partnerskap och bidrag från industrin: 4 222 000 SEK. Huvudsökare och projektkoordinator.

2017                      Miljöövervakning av Sveriges urbana trädbestånd. FOMA: 530 000 SEK. Huvudsökare och projektkoordinator.

2016                      Miljöövervakning av Sveriges urbana trädbestånd. FOMA: 562 000 SEK. Huvudsökare och projektkoordinator.

2015                      Miljöövervakning av Sveriges urbana trädbestånd. FOMA: 422 000 SEK. Huvudsökare och projektkoordinator.

2014-2015          Standard för skydd av träd vid byggnation. Movium Partnerskap och bidrag från industrin: 450 000 SEK. Huvudsökare och projektkoordinator.

2012-2013          Ekonomisk värdering av träd. Movium Partnerskap och bidrag från industrin: 585 000 SEK. Huvudsökare och projektkoordinator.

2010-2012          Nationell standard för trädinventering i urban miljö. FOMA (500 000 SEK), Movium Partnerskap (250 000 SEK), SKL (250 000 SEK) and bidrag från industrin (500 000 SEK): 1 500 000 SEK. Huvudsökare och projektkoordinator.

Granskare av vetenskapliga artiklar

Arboriculture & Urban Forestry, 2 artiklar (2021:1, 2017:1).

Forestry: An International Journal of Forest Research, en artikel (2019:1).

Forests, 4 artiklar (2021:1, 2020:1, 2017: 1, 2015:1).

International Journal of Environmental Research and Public Health, en artikel (2018:1).

Journal of Environmental Management, en artikel (2016:1).

Journal of Infrastructure Systems, en artikel (2015:1).

Routledge Handbook of Urban Forestry, ett kapitel (2016:1).

Scientific Reports, en artikel (2017:1).

Science of the Total Environment, en artikel (2019:1).

Sustainability, 2 artiklar (2018:1, 2017:1).

Urban Forestry & Urban Greening, 21 artiklar (2021:1, 2020:4, 2019:1, 2018:6 ,2017:3, 2016:3, 2015:2, 2013:1, 2012:2).

Granskare av forskningsansökningar

USDA/National Institute of Food and Agriculture (NIFA), en ansökning (2018:1).

Del av vetenskaplig redaktion

2018-pågående Forestry, publicerad av Oxford University Press

Opponent

2018                     Examinationskommitté för Marta Agostinelli, doktorand. Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet, Sverige.

2018                      Opponent för Fanny Cardegård, bachelor student. Högskolan, Kristianstad, Sweden.

2015                      Examinator för Sudipto Roy, doktorand. Griffith University, Brisbane, Australia.

Handledning och examinator

Doktorander

2017-2021          Biträdande handledare: Blaz Klobucar, Ecosystem Services Provided by Residential Urban Forests. SLU Alnarp. Huvudhandledare: Thomas B. Randrup och biträdande handledare Märit Jansson.

Handledda Kandidat- och Mastersarbeten

2021                     Elna Strömvall, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2020                     Maja Skog och Matilda Hellman, Mastersarbete, Landskapsarkitektprogrammet

2020                     Rasmus Eriksson Lantz, Kandidatarbete, Trädgårdsingenjörsprogrammet

2020                     Anton Lanz, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2020                     Karin Johansson, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2019                     Hampus Åvall och Morgan Olofsson, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2018                      Anna Nohed, Kandidatarbete, Trädgårdsingenjörsprogrammet

2017                      Sofie Molin, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2017                      Filip Svensson, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2016                      Robin Horsner, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2016                      Emmily Waktmar, Kandidatarbete, Trädgårdsingenjörsprogrammet

2016                      Anna Lund, Kandidatarbete, Trädgårdsingenjörsprogrammet

2016                      Emil Svennberg, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet, biträdande handledare

2015                      Sofie Johnsson, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2015                      Linus Forss, Kandidatarbete, Trädgårdsingenjörsprogrammet

2015                      Janja Sallbring, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2015                      Elin Svensson, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2015                      Adam Waller, Kandidatarbete, Trädgårdsingenjörsprogrammet

2014                      Sofie Björklund, Mastersarbete, Landskapsarkitektprogrammet

2014                      Kajsa Üebel, Mastersarbete, Landskapsarkitektprogrammet

2014                      Jessica Mattsson, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2014                      Barbara Brass, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2013                      Lisa Nilsson, Mastersarbete, Landskapsarkitektprogrammet

2012                      Peter Elheim, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2012                      Oskar Olsson, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2012                      Johan Nilsson, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2012                      Johanna Adolfsson, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2011                     Ulrika Winge, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2011                     Emma Ström, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2011                      Maria Johnsson, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2011                      Josefin Hardebrink & Mia Nivard, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet, biträdande handledare

2010                      Mikael Johansson, B-uppsats, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet.

Examinator

2019                     Camilla Ringdahl, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2019                     Gustav Axell Johansson, Mastersarbete, Landskapsarkitektprogrammet, biträdande examinator

2018                      Ida Ekman, Mastersarbete, Landskapsarkitektprogrammet, examinator

2017                     Sarah Adler, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2017                      Vilma Osberg, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2017                      Sofie Östergren, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2017                      Linnéa Åström, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2017                      Jenny Puertas, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2017                      Ida Paronen, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2017                      Alexandra Nilsson, Kandidatarbete, Trädgårdsingenjörsprogrammet

2016                      Veronica Bermell, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2015                      Julia Wallström, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2014                     Ingrid Johansson & Elsa Karlsson, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2014                      Jenny Fogelström, Kandidatarbete, Trädgårdsingenjörsprogrammet

2014                      Angelica Nilsson, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2014                      Alicia Rosati, Kandidatarbete, Landskapsingenjörsprogrammet

2013                      Karin Ingemansson, Mastersarbete, Landskapsarkitektprogrammet, biträdande examinator

Synlighet i media

2021                     Expressen. Hela staden plågas – av en trädvandal. 2021-01-29. https://www.expressen.se/kvallsposten/hela-staden-plagas-av-en-tradvandal/.

2021                     SvD. Hoppet lever för Malmös vandaliserade träd. 2021-01-26. https://www.svd.se/hoppet-lever-for-malmos-vandaliserade-trad.

2021                     P4. Experten om vandaliserade träden: «Majoriteten kommer klara sig«. 2021-01-26. https://sverigesradio.se/artikel/experten-om-vandaliserade-traden-majoriteten-kommer-klara-sig.

2020                     Hallandsposten. Motstridiga bud om återplantering. 2020-09-21. https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/motstridiga-bud-om-%C3%A5terplantering-1.34420741.

2019                     Östra Småland. De värnar om träd som tar hand om oss. 2019-06-15: http://www.ostrasmaland.se/kalmar/de-varnar-om-trad-som-tar-hand-om-oss/.

2019                     Barometern. Kyrkogårdarnas träd gör Kalmarborna friskare. 2019-06-15: http://www.barometern.se/kalmar/kyrkogardarnas-trad-gor-kalmarborna-friskare/.

2019                     Blekinge Läns Tidning. Kyrkan stympade 20 träd. 2019-03-22: http://www.blt.se/karlskrona/experten-om-kyrkans-tradstympning-riskerar-att-do/.

2018                     Dagens Nyheter. Expert: Minst 400 träd skövlades för havsutsikt. 2018-11-23: https://www.dn.se/nyheter/sverige/expert-minst-400-trad-skovlades-for-havsutsikt/.

2018                      Hallandsposten. Skövlingen i Tylösand kan sakna motstycke. 2018-11-13: https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/sk%C3%B6vlingen-i-tyl%C3%B6sand-kan-sakna-motstycke-1.10681126?noAccess=true&aId=1.10681126.

2018                     Ekot. Träd tappar grenar i värmen. 2018-07-31: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7010507. Även publicerat i Sydsvenskan, Vimmerby tidning, Dagens Industri och Aftonbladet.

2018                      Uppsala Nya Tidning. Ett Uppsalaträd kan vara värt en miljon. http://www.unt.se/nyheter/uppsala/ett-uppsalatrad-kan-vara-vart-en-miljon-4972544.aspx.

2018                      TT. Nu ska även Kirunas träd flyttas. 2018-06-19. Även publicerat i Sydsvenskan, Piteå-Tidningen, Hallandsposten och Corren.se.

2016                      Svenska Dagbladet. Trädmord – vad är ett träds liv värt? 2016-01-07. http://www.svd.se/tradmord–vad-ar-ett-trads-liv-vart.

2016                      Svenska Dagbladet. Fruktad skalbagge närmar sig Sverige. 2016-01-15. http://www.svd.se/fruktad-skalbagge-narmar-sig-sverige.

2016                      P4 Jönköping. Skräckskalbagge skrämmer skogsägare. 2016-01-15. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6345664.

2015                     P4 Jönköping. Många sjukdomar härjar bland de svenska träden skogsägare. 2015-04-18. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6135801.

2015                      Sydsvenskan. Debattinlägg: I jakten på förtätning av våra städer är parker utan namn ett lätt byte. 2015-03-10.

Kurs- och konferensansvar

Kursansvarig

2022                     Att tillvara trädens nytta i staden. Dacapo.

2021                     Att tillvara trädens nytta i staden. Dacapo.

2017.                    Trädvårdskursen, LK0196. Grundnivå. Kursansvarig och föreläsare. Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp. 10 veckor. Studentutvärdering 4,8 av 5,0. HST 12,25.

2016.                    Trädvårdskursen, LK0196. Grundnivå. Kursansvarig och föreläsare. Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp. 10 veckor. Studentutvärdering 4,6 av 5,0. HST 11,25.

2015.                    Trädvårdskursen, LK0196. Grundnivå. Kursansvarig och föreläsare. Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp. 10 veckor. Studentutvärdering 4,8 av 5,0. HST 8,75.

2014 Vår.             Trädvårdskursen, LK0196. Grundnivå. Kursansvarig och föreläsare. Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp. 10 veckor. Studentutvärdering 4,9 av 5,0. HST 4,5.

2014 Höst.          Trädvårdskursen, LK0196. Grundnivå. Kursansvarig och föreläsare. Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp. 10 veckor. Studentutvärdering 4,9 av 5,0. HST 9,75.

Föreläsare i kurser

2021                     Att bevara och återskapa natur. Dacapo.

2021                     Urban Forestry, LK0270. Grundnivå. Föreläsare.

2021                      Trädvårdskursen, LK0196. Grundnivå. Föreläsare.

2021                      Conservation of gardens, parks and designed landscape. LK0381. Masternivå. Föreläsare.

2021                     Trädgårdshistoria LK0275. Grundnivå. Föreläsare.

2020                     Urban Forestry, LK0270. Grundnivå. Föreläsare.

2020                      Trädvårdskursen, LK0196. Grundnivå. Föreläsare.

2020                     Trädgårdshistoria LK0275. Grundnivå. Föreläsare.

2020                     Kyrkogårdsförvaltning, LK0198. Grundnivå. Föreläsare.

2019                     Urban Forestry, LK0270. Grundnivå. Föreläsare.

2019                      Trädvårdskursen, LK0196. Grundnivå. Föreläsare.

2019                     Trädgårdshistoria LK0275. Grundnivå. Föreläsare.

2019                     Kyrkogårdsförvaltning, LK0198. Grundnivå. Föreläsare.

2018                     Urban Forestry, LK0270. Grundnivå. Föreläsare.

2018                      Trädvårdskursen, LK0196. Grundnivå. Föreläsare.

2018                     Trädgårdshistoria LK0275. Grundnivå. Föreläsare.

2018                     Kyrkogårdsförvaltning, LK0198. Grundnivå. Föreläsare.

2017                     UFOR 402 Urban Forest Administration, Policy and Law. The University of British Columbia. Grundnivå. Föreläsare.

2017                     UFOR 401 Capstone studio: elevating the edges. The University of British Columbia. Grundnivå. Föreläsare.

2017                     Kyrkogårdsförvaltning, LK0198. Grundnivå. Föreläsare.

2017                     Arboristutbildningen. Hvilan. Grundnivå. Föreläsare.

2016                     Urban Forestry, LK0270. Grundnivå. Föreläsare.

2016                     Arboristutbildningen. Hvilan. Grundnivå. Föreläsare.

2016                      Utökad växt- och ståndortskännedom, LK0218. Grundnivå. Föreläsare.

2015                     Vegetationsbyggnad och Växtkännedom, LK0142. Grundnivå. Föreläsare.

2015                     Grundläggande växtkännedom samt landskapsarkitektens yrkesroll, LK0169. Grundnivå. Föreläsare.

2014                     Vegetationsbyggnad och växtkännedom, LK0142. Grundnivå. Föreläsare.

2013                     Skötsel av grönytor och naturmarker, LK0195. Grundnivå. Föreläsare.

2013                     Park- och naturmarksförvaltning med praktik, LK0174. Grundnivå. Föreläsare.

2013                     Botanik för trädgårdsingenjörer, BI1265. Grundnivå. Föreläsare.

2012                     Skötsel av grönytor och naturmarker, LK0569. Grundnivå. Föreläsare.

2012                     Park- och naturmarksförvaltning med praktik, LP0538. Grundnivå. Föreläsare.

Kursledare

2020                     Trädinventering. Jönköping. Svenska Trädföreningen. 2020-10-06.

2020                     Ekonomisk värdering. Örebro. Svenska Trädföreningen. 2020-10-01.

2020                     Grundläggande besiktning. Göteborg. Svenska Trädföreningen. 2020-09-22 – 2020-09-23.

2019                     Riskträd – Metoder för korrekt bedömning & åtgärder. Mörbylånga SIPU. 2020-09-09  2020-09-10.

2019                     Riskträd – Metoder för korrekt bedömning & åtgärder. Göteborg. SIPU. 2019-10-24.

2019                     Riskträd – Metoder för korrekt bedömning & åtgärder. SIPU. 2019-04-03 – 2019-04-04.

2018                     Riskträd – Metoder för korrekt bedömning & åtgärder. SIPU. 2018-04-24 – 2018-04-25.

2017                     Trädseminarium. Naturvårdsverket. 2017-06-05.

2017                     Trädseminarium. Naturvårdsverket. 2017-11-11.

2017                     Riskträdsutbildning. Kommuner i södra Skåne. 2017-01-15 – 2017-01-16.

2017                     Riskträd – Metoder för korrekt bedömning & åtgärder. SIPU. 2017-11-22 – 2017-11-23.

Konferensorganisatör

2022                     ISA Annual Conference 2022. 780 deltagare från 41 länder. Malmö 2022-09-12 – 2022-09-14.

2021                     Svenska Trädföreningens årskonferens 2021. 352 deltagare från nio länder. Göteborg, 2021-11-02 – 2021-11-03.

2019                     Second European i-Tree conference. 75 deltagare från 12 länder. Malmö, 2019-10-02.

2019                     Svenska Trädföreningens årskonferens 2019. 243 deltagare från sex länder. Växjö, 2019-11-06 – 2019-11-07.

2018                     Svenska Trädföreningens årskonferens 2018. 360 deltagare från åtta länder. Malmö, 2018-11-07 – 2018-11-08.

2017                     Svenska Trädföreningens årskonferens 2017. 370 deltagare från sex länder. Göteborg, 2018-11-07 – 2018-11-08.

2015                     European i-Tree conference. 150 deltagare från 16 länder. Alnarp, 2015-03-12.

2015                     Svenska Trädföreningens årskonferens 2015. 120 deltagare från tre länder. Umeå, 2015-11-11 – 2015-11-12.

2014                     Urban tree diversity. 300 deltagare från 35 länder. Alnarp, 2014-06-16 – 2014-06-18.

2014                     Structural soils for establishment of urban trees. 60 deltagare från fyra länder. Köpenhamn, 2014-06-19 – 2014-06-20. (Medorganisatör).

Spørsmål om trær?

Vi gir råd om trær i urbane miljø. Er du forvalter eller eier av ett eller flere trær, ta gjerne kontakt for en prat. Kartlegging av trebestander, tilstands- og risikovurdering, tilsyn på byggeplass er noen av tjenestene vi tilbyr.

Kontakt oss på info@trekontoret.no