Planarbeid og strategi

Planarbeid og strategi

Å forvalte trær krever langsiktig planlegging, strategier og kommunikasjon. Gjennom vår erfaringer fra Sverige har vi gjennom årene hjulpet et stort antall forvaltere og andre aktører med akkurat disse spørsmålene.

Kontakt oss for detaljert informasjon, inkludert tidsestimater for de ulike stegene og prisopplysninger


Warning: Attempt to read property «name» on null in /home/tradkont/trekontoret.no/wp-content/themes/tradkontoret/inc/acf/blocks/auto-subservices/index.php on line 10

3-30-300

Det er mye forskning som viser de positive fordelene med å ha trær i byer. Basert på denne forskningen har Cecil Konijnendijk utviklet en prinsipp som fungerer som en arbeidsmetode med klare regler og mål. Dette prinsippet kalles 3-30-300-regelen og innebærer

Analyse av økosystemtjenester og i-Tree

Vi benytter i-Tree for å analysere økosystemtjenestene. i-Tree er en samlebetengelse på flere ulike data programmer som kan beregne de positve godene trær gir.

Trekronedekning

Genom att ha en stor andel grönska i staden ökar människors välbefinnande, samtidigt som viktiga ekosystemtjänster bevaras och utvecklas. Olika metoder kommer att ge olika typ av information, exempelvis kommer i-Tree Canopy ge ett medelvärde för ett visst område, medans satellitdata kan ge en mer detaljerad bild. Med hjälp av historiska kartor och flygbilder går det även att visa på ett områdes historiska utveckling, vilket sedan går att koppla till mängden ekosystemtjänster som ökat eller minskat under denna period.

Klimaanalyser

Det skiftende klimaet påvirker byklimaet i større grad enn det omkringliggende landskapet. Dette betyr at de treslagene vi planter i dag må være i stand til å håndtere det fremtidige klimaet. Ved å analysere arters naturlige utbredelse og samkjøre dette med klimamodellering, kan vi lage prognoser for hvordan ulike treslag vil takle det fremtidige byklimaet.

«Plantable spots»

Kort sagt handler «Plantable Spots» om å velge rett tre på rett sted, av rett årsaker og belyse dette med god kommunikasjon. Dette er et konsept der man velger trær som gir bedre eller flere økosystemtjenester på et gitt sted. På denne måten suppleres den eksisterende trebestanden på en måte som beriker det spesifikke stede

Teknisk rådgivning

Ved all type arbeid som involverer trær, for eksempel nyplanting, beskjæring og bygging/graving nær trær, er det ulike fallgruver. Ved å undersøke planer og utvikle rett dokumentasjon i en tidlig fase, kan risikoen for feil reduseres, og kvaliteten på arbeidet kan ofte forbedres.

Verdivurdering av trær

Økonomisk verdivurdering av trær er nyttig på flere måter, for eksempel som en del av å beskytte trær under bygging, n erstatningskrav ved ulovlig trehugging, eller for å demonstrere trærnes verdier for politikere og allmennheten.

Rådgivnig for etablering av trær

Å plante et tre er en betydelig investering, og målet bør være at trærne skal kunne oppnå forventet levetid på det spesifikke stedet. Dette kan oppnås ved å utvikle et godt grunnlag og evaluere hva som har gått galt i tidligere prosjekter, og dermed unngå ressursbruk som ikke gir ønsket resultat.

Risikovurdering av trær

Riskotrær er en term som mange bruker når de er bekymret for at et tre mistenkes for å velte eller blåse over ende.  Men for at et tre skal regnes som et risikotre, kreves det tre forskjellige faktorer.

Treregistering

Träd bidrar med flera positiva värden för människor, miljö och klimatet i staden. Trädinventeringar lägger en god grund för att utveckla arbetet med trädplaner och trädvårdsplaner och är därför ett viktigt verktyg i att utveckla en hållbar stad.

Juss og trær rettsvern

Flere og flere trær omfattes av ulike lover og regler. Dette gir bedre beskyttelse for våre trær, men samtidig øker kravene til utforming av tiltak og ulike former for søknader når tiltak skal gjennomføres i nærheten av trær.

Prosjektering

Det er en rekke faktorer som må tas i betraktning ved planlegging av miljøer som inneholder, eller er ment å inneholde trær. Ved å involvere hensynet til trær tidlig i prosessen, kan man legge til rette for å bevare eksisterende trær eller gi nyplantede trær optimale forhold.

Marksikringsplaner

I forbindelse med bygging eller graving i nærheten av trær, er det alltid en risiko for at trær kan bli skadet. Ved å utarbeide marksikringsplaner tidlig i prosessen, er det ofte mulig å bevare trær. Det er viktig at disse planene utarbeides spesifikt for de aktuelle trærne og den spesifikke lokasjonen.

Teknisk beskrivelse – stell og skjøtsel av trær

Trær i urbane miljøer trenger ofte pleie. Dette kan omfatte alt fra nyplantede trær som trenger vanning til formativ beskjæring av etablerte trær og vedlikeholdsbeskjæring av eldre trær. Takket være Norsk standard er det nå betydelig bedre muligheter for å beskrive og kontrollere disse tiltakene.

Informasjonsskilt på og om trær

Treskilt har blitt en populær og effektiv måte å spre informasjon om trærnes positive egenskaper. Ved å plassere informative skilt på strategiske steder øker kunnskapen om trær blant allmennheten, samtidig som det åpner for oppmerksomhet i media.

Spørsmål om trær?

Vi gir råd om trær i urbane miljø. Er du forvalter eller eier av ett eller flere trær, ta gjerne kontakt for en prat. Kartlegging av trebestander, tilstands- og risikovurdering, tilsyn på byggeplass er noen av tjenestene vi tilbyr.

Kontakt oss på info@trekontoret.no